CPU
   메인보드
   메모리
    그래픽카드
   HDD/SSD
   CD/DVD/RW
   케이스
   파워
   키보드
   마우스
 현재위치 : > 컴퓨터 부품 > 그래픽카드 > ATI 6000 
nVIDA     G210     GT610~630     GT710~740     GT1030     GTX1050~1060     GTX1650~1660
   RTX2060~3070     RTX2080~3090  
ATI     6000계열     RX  
기타     AGP/PCI  
 


MSI 라데온 RX 6800 XT 게이밍 Z 트리오 D6 16GB 트라이프로져2

1,010,000
 
총 상품수 : 4  
원 ~  
   MSI
    MSI 라데온 RX 6600 메크 2X D6 8GB
359,000  일시 품절  
    MSI 라데온 RX 6600 XT 메크 2X OC D6 8GB
530,000  일시 품절  
    MSI 라데온 RX 6600 XT 메크 2X OC V1 D6 8GB
950,000  일시 품절  
    MSI 라데온 RX 6800 XT 게이밍 Z 트리오 D6 16GB 트라이프로져2
1,010,000  장바구니에 담기  
분쟁조정기관표시 : 소비자보호원/전자거래분쟁중재위원회
사업자 등록번호 : 106-86-35946
통신판매업신고 제 용산 04059호
개인정보관리 책임자 : 인터넷사업부 팀장 김 준언
Copyright ⓒ 1998-2011 FORBIT All right reserved.
  ☎  고객상담 : 02-6733-1115   ☎  FAX : 070-8260-0040
  (주)포비트테크놀러지 / 대표이사 : 최 원식
  E-Mail :
forbit@forbit.co.kr
  [매장] 서울시 용산구 청파로 20길 34 선인상가 22동 5층 5028호
  [AS센터] 매장상동   [물류센터] 매장상동
  [매장약도]